Biên bản họp của Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát

12/05/2022 17:20

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương công bố Biên bản họp của Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát như sau: