Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Trương Văn Suông

12/05/2022 16:59

Trương Văn Suông báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong như sau: