Thông báo nhận được công văn của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận DSNSHCK

12/05/2022 16:49

Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng thông báo nhận được công văn của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận DSNSHCK như sau: