Nghị quyết HĐQT về việc thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên BKS và link tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

23/06/2022 17:36

Công ty Cổ phần Bamboo Capital thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên BKS và link tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau: