Thông báo về việc đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT độc lập

23/06/2022 17:31

Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái thông báo về việc đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT độc lập như sau: