Quyết định của HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành trả cổ tức cho cổ đông, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và xử lý cổ phiếu lẻ

23/06/2022 17:23

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á công bố Quyết định của HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành trả cổ tức cho cổ đông, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và xử lý cổ phiếu lẻ như sau: