Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

04/08/2022 17:18

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.16 (mã CK: CSTB2207) như sau: