Nghị quyết HĐQT về việc chốt ngày ĐKCC để lập DSCĐ thực hiện quyền cho CĐHH

04/08/2022 17:14

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chốt ngày ĐKCC để lập DSCĐ thực hiện quyền cho CĐHH như sau: