Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

04/08/2022 17:14

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va thông báo Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau: