Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

04/08/2022 16:48

Công ty Cổ phần Camimex Group công bố Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau: