Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết của FUEVFVND

04/08/2022 09:09

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết như sau: