Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

05/08/2022 17:39

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (mã CK: SVC) như sau: