Nghị quyết HĐQT về việc phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT, Ban điều hành và bổ nhiệm nhân sự cho các Ủy ban, Tiểu ban trực thuộc HĐQT

05/08/2022 17:28

Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT, Ban điều hành và bổ nhiệm nhân sự cho các Ủy ban, Tiểu ban trực thuộc HĐQT như sau: