Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phiếu CTCP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn theo kế hoạch tái cấu trúc, sắp xếp sở hữu vốn trong tập đoàn

05/08/2022 17:28

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phiếu CTCP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn theo kế hoạch tái cấu trúc, sắp xếp sở hữu vốn trong tập đoàn như sau: