Công văn của UBCKNN về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 của CCL

05/08/2022 17:28

Công văn của UBCKNN về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long như sau: