Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021

15/09/2022 17:32

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 như sau: