Đính chính báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công đoàn Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2

15/09/2022 17:22

Công đoàn Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 đính chính báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 như sau: