ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU
THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
CỦA SEABANK NĂM 2022

(Chương trình ESOP năm 2022)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
A. Thông tin cá nhân của Cán bộ nhân viên (“CBNV”) tham gia Chương trình ESOP năm 2022
B. Thông tin đăng ký mua cổ phiếu theo Chương trình ESOP năm 2022:
C. Thông tin mở tài khoản chứng khoán tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean ("Asean Securities")
D. Thông báo tài khoản lưu ký và ủy quyền làm thủ tục ký gửi chứng khoán
  • Tôi đề nghị SeABank thay mặt tôi làm các thủ tục cần thiết với Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam để ký gửi toàn bộ số chứng khoán mua theo Chương trình ESOP năm 2022 vào tài khoản lưu ký của tôi tại Asean Securities theo thông tin tại Mục C.
  • Tôi cam kết tuân thủ theo các nội dung quy định tại Quyết định số 428/2022/QĐ-HĐQT ngày 16/5/2022 về việc ban hành Quy định về “Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Ngân hàng TMCP Đông Nam Á năm 2022, Quyết định số Quyết định số 709/2022/QĐ-HĐQT ngày 07/09/2022 về việc điều chỉnh một số nội dung của Quy định về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Ngân hàng TMCP Đông Nam Á năm 2022 và các quy định nội bộ có liên quan của Ngân hàng trong từng thời kỳ.
  • Tôi xin cam kết các thông tin kê khai trên đây là chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm về các thông tin đề nghị này.