Biểu phí dịch vụ

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ TẠI ASEAN SECURITIES

(Áp dụng kể từ ngày 01/09/2019 cho đến khi có thông báo khác)

TT LOẠI DỊCH VỤ MỨC PHÍ GHI CHÚ
I GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT & UPCOM , CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM
1 Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm Tính theo tổng giá trị giao dịch khớp lệnh trong ngày
1.1 Giao dịch qua kênh Internet (Strade) 0,20%
1.2 Giao dịch qua các kênh khác (ngoài Internet)
Dưới 50 triệu đồng 0,33%
Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng 0,30%
Từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng 0,25%
Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng 0,20%
Từ 1 tỷ đồng trở lên 0,15%
2 Trái phiếu 0,10%  
II GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN KHÁC Tính theo giá trị chuyển nhượng từng lần (trường hợp giá chuyển nhượng thấp hơn mệnh giá thì tính bằng mệnh giá chứng khoán)
1 Cổ phiếu 0,30%

Tối thiểu 50.000 đồng/lần GD

Tối đa 10.000.000 đồng/lần GD

2 Trái phiếu 0,10%
III LÃI SUẤT    
1 Lãi suất vay trên tài khoản giao dịch ký quỹ chứng khoán 13%/năm
2 Phí ứng trước tiền bán chứng khoán 13%/năm,

Tối thiểu 50.000 đồng/lần

IV LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN   Thu hộ VSD
1 Lưu ký cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm niêm yết 0,3 đồng/CP, CCQ, CQ/tháng
2 Lưu ký trái phiếu niêm yết 0,2 đồng/TP/tháng
3 Chuyển khoản chứng khoán  để thực hiện thanh toán (áp dụng với giao dịch bán) 0,5 đồng/CP, CCQ, CQ/1 lần chuyển khoản /1 mã chứng khoán (tối đa không quá 500.000 đồng/ 1 lần /1 mã chứng khoán)
4 Chuyển khoản chứng khoán  để tất toán tài khoản hoặc chuyển  khoản chứng khoán sang Công ty khác theo yêu cầu của khách hàng 0,5 đồng/CP, CCQ, CQ/1 lần chuyển khoản /1 mã chứng khoán (tối đa không quá 500.000 đồng/ 1 lần /1 mã chứng khoán)
V THANH TOÁN/CHUYỂN TIỀN    
1 Thanh toán cổ tức bằng tiền mã chứng khoán TTLK quản lý Miễn phí
2 Thanh toán cổ tức bằng tiền mã chứng khoán CN-TTLK quản lý Thu hộ ngân hàng , theo biểu phí của ngân hàng thanh toán,
3 Chuyển tiền trong cùng hệ thống ngân hàng, cùng tỉnh, thành phố. Miễn phí
4 Chuyển tiền trong cùng hệ thống ngân hàng nhưng khác tỉnh thành phố, hoặc  ngoài hệ thống Thu hộ ngân hàng,  theo biểu phí của ngân hàng thanh toán.
5 Phí tin nhắn chuyển tiền trực tuyến 1.000 đồng/giao dịch (đã bao gồm VAT)
VI DỊCH VỤ KHÁC    
1 Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu 100.000 đồng/ lần chuyển nhượng
2 Phí rút chứng khoán 0,3 đồng/CP/CCQ/CQ.

Tối thiểu 200.000 đồng/bộ hồ sơ

3 Phí làm thủ tục đóng, chuyển khoản chứng khoán sang Công ty chứng khoán khác 200.000 đồng/bộ hồ sơ
4 Xác nhận số dư tài khoản (tiền hoặc chứng khoán) 55.000 đồng/lần (bao gồm VAT)
5 In sao kê tài khoản,  xem lại giao dịch của năm tài chính khác 55.000 đồng/lần (bao gồm VAT)
6 Cấp mới, thay đổi thông tin sổ cổ đông 55.000 đồng/lần (bao gồm VAT)
7 Phí báo giá cổ phiếu OTC 1.100.000 đồng/lần (bao gồm VAT)
8 Hỗ trợ thu nợ từ việc bán chứng khoán cầm cố 0,1%  x  Giá trị thu nợ Phí GD bán chứng khoán thu theo mức quy định tại Phần I & II
9 Phí phong tỏa, giải tỏa chứng khoán
9.1 Phí phong tỏa chứng khoán 01 lần theo yêu cầu của khách hàng – Phí thu hộ VSD: theo quy định hiện hành của VSD.

– Phí dịch vụ: 0,1%/Giá trị mệnh giá/bộ hồ sơ.

(Tối thiểu 300.000 đồng/bộ hồ sơ

Tối đa 5.000.000 đồng/bộ hồ sơ)

9.2 Phí phong tỏa chứng khoán, theo dõi chứng khoán, quyền phát sinh liên quan – Phí thu hộ VSD: theo quy định hiện hành của VSD.

– Phí dịch vụ: 0,1%/Giá trị mệnh giá/bộ hồ sơ.

(Tối thiểu 5.000.000 đồng/bộ hồ sơ

Tối đa 50.000.000 đồng/bộ hồ sơ)

10 Phí tin nhắn báo kết quả khớp lệnh và số dư đầu ngày 8.800 đồng/tháng/tài khoản (đã bao gồm VAT)
11 Phí sao lục chứng từ
11.1 Giao chứng từ sau 01 ngày làm việc 100.000 đồng/chứng từ
11.2 Giao chứng từ ngay trong ngày làm việc 200.000 đồng chứng từ

 

Lưu ý:

  1. Các từ viết tắt

VSD                 : Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

SGDCK           : Sở giao dịch chứng khoán

UBCKNN        : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

NĐT                : Nhà đầu tư

GD                   : Giao dịch

CP                    : Cổ phiếu

CCQ                : Chứng chỉ quỹ

CQ                   : Chứng quyền có bảo đảm

TP                    : Trái phiếu

  1. Phí chuyển quyền sở hữu chứng khoán được tính theo công thức:

Phí thu hộ VSD/ Phí dịch vụ  =  Mức phí  x  Giá trị chuyển quyền sở hữu chứng khoán

Giá trị chuyển quyền

sở hữu chứng khoán

= Số lượng chứng khoán

chuyển quyền sở hữu

x Giá chứng khoán

Giá chứng khoán để tính giá trị giao dịch chuyển quyền sở hữu chứng khoán được xác định như sau:

– Đối với chứng khoán đang niêm yết hoặc đăng ký giao dịch:

+ Trường hợp chuyển nhượng thì giá chứng khoán tính theo giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng nhưng không thấp hơn mức giá tham chiếu của chứng khoán vào ngày VSD thực hiện chuyển quyền sở hữu.

+ Trường hợp biếu, tặng, cho, thừa kế hoặc hợp đồng không có giá chuyển nhượng hoặc không có hợp đồng chuyển nhượng thì giá chứng khoán tính theo giá tham chiếu của chứng khoán vào ngày VSD thực hiện chuyển quyền sở hữu.

+ Trường hợp không có giá tham chiếu của chứng khoán thì giá chứng khoán tính theo mệnh giá chứng khoán.

+ Trường hợp chuyển quyền sở hữu do bán đấu giá thì giá chứng khoán được lấy theo giá đấu thành công của nhà đầu tư.

– Đối với chứng khoán chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch thì giá chứng khoán tính theo mệnh giá chứng khoán

*Trường hợp giao dịch đặc biệt Asean Securities áp dụng theo mức phí riêng do Ban lãnh đạo phê duyệt.