Hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại sàn HSX

1. Loại chứng khoán được giao dịch

Các loại cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư, trái phiếu đã được đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

2. Thời gian giao dịch

Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ lễ theo quy định của Luật lao động hoặc quyết định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.
Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư:

Thời gian Nội dung Loại lệnh sử dụng
9h00 – 9h15 Phiên định kỳ xác định giá mở cửa Lệnh LO, ATO
9h15 -11h30 Phiên khớp lệnh liên tục – Lệnh LO, MP
11h30-13h00 Tạm dừng giữa phiên
13h-14h30 Tiếp tục phiên liên tục
14h30- 14h45 Phiên định kỳ đóng cửa – Lệnh LO, ATC
14h45 – 15h Phiên thỏa thuận sau giờ Lệnh thỏa thuận
* Giao dịch thỏa thuận được thực hiện từ 9h00 đến 15h00 ( trừ thời gian nghỉ trưa)
* Các loại lệnh:

 • LO: Lệnh giới hạn là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn.
 • ATO: Lệnh đặt mua hoặc bán chứng khoán tại mức giá mở cửa.
 • MP: Lệnh mua chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường
 • ATC: Lệnh đặt mua hoặc bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa.

Đối với trái phiếu:

Giao dịch thỏa thuận: Từ 9h00 đến 15h00 ( trừ thời gian nghỉ trưa)
3. Nguyên tắc khớp lệnh

– Ưu tiên về giá- Ưu tiên về thời gian

4. Đơn vị giao dịch và đơn vị yết giá:

– Đơn vị giao dịch:

 • Đơn vị giao dịch khớp lệnh lô chẵn: 10 cố phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF.
 • Khối lượng tối đa của một lệnh đặt là: 500.000 cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ
 • Khối lượng giao dịch thỏa thuận: từ 20.000 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF trở lên.
 • Không quy định đơn vị giao dịch đối với giao dịch thỏa thuận.

-Đơn vị yết giá:

 • Đối với phương thức khớp lệnh:

Mức giá

Đơn vị yết giá

<= 10.000 đồng

10 đồng

10,000 – 49,950 đồng

50 đồng

≥ 50,000 đồng

100 đồng

 • Đối với chứng chỉ quỹ ETF:
  Mức giá Đơn vị yết giá
  Tại mọi mức giá 10 đồng
 • Không qui định đơn vị yết giá đối với giao dịch thỏa thuận trái phiếu.

5. Biên độ giao động giá

– Biên độ dao động giá quy định trong ngày đối với giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF là ± 7%- Không áp dụng biên độ giao động giá đối với giao dịch trái phiếu.- Giá:

 • Giá trần = Giá tham chiếu x (100% + Biên độ dao động)
 • Giá sàn = Giá tham chiếu x (100% – Biên độ dao động)

Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF có mức giá trần-sàn sau khi điều chỉnh biên độ dao động ± 7% nhưng giá trần/ sàn vẫn bằng mức giá tham chiếu sẽ điều chỉnh như sau:

– Giá trần điều chỉnh = Giá tham chiếu + một đơn vị yết giá

– Giá sàn điều chỉnh = Giá tham chiếu – một đơn vị yết giá

Trường hợp giá trần và sàn của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF sau khi điều chỉnh theo cách trên bằng không (0), giá trần và sàn sẽ được điều chỉnh như sau:

– Giá trần điều chỉnh = Giá tham chiếu + một đơn vị yết giá

– Giá sàn điều chỉnh = Giá tham chiếu

Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF mới niêm yết, trong ngày giao dịch đầu tiên, giá giao dịch được biến động trong +/-20% giá giao dịch dự kiến. Tổ chức niêm yết và công ty chứng khoán làm tư vấn niêm yết (nếu có) phải đưa ra mức giá giao dịch dự kiến để tính giá tham chiếu cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF trong ngày giao dịch đầu tiên. Nếu trong 03 ngày giao dịch đầu tiên, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF mới niêm yết vẫn chưa có giá đóng cửa, tổ chức niêm yết phải được xác định giá giao dịch dự kiến.

Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF được giao dịch trở lại sau khi tạm dừng giao dịch trên 45 ngày, biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên sẽ được HSX xác đinh sau khi có sự chấp thuận của SSC.

Giá đóng cửa trong ngày giao dịch đầu tiên sau khi được giao dịch trở lại sẽ là giá tham chiếu cho ngày giao dịch kế tiếp. Biên độ dao động giá 7% được áp dung cho ngày giao dịch kế tiếp.

Nếu trong 03 ngày đầu tiên sau khi giao dịch trở lại, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF được giao dịch trở lại vẫn chưa có giá đóng cửa, HSX sẽ xem xét điều chỉnh biên độ dao động giá của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF sau khi có sự chấp thuận của SSC.

6. Phương thức giao dịch

Giao dịch khớp lệnh định kỳ: là phương thức giao dịch thực hiện trên cơ sở khớp các lệnh mua và bán của khách hàng theo nguyên tắc xác định giá thực hiện như sau:a, Mức giá thực hiện được khối lượng giao dịch lớn nhất.b, Nếu có nhiều mức giá thỏa mãn điểm a ở trên thì mức giá trùng hoặc gần với giá thực hiện của lần khớp lệnh gần nhất sẽ được chọn.c , Nếu vẫn có nhiều mức giá thỏa mãn điểm b ở trên thì mức giá cao hơn sẽ được chọn.

Giao dịch khớp lệnh liên tục: là phương thức giao dịch thực hiện trên cơ sở lệnh của nhà đầu tư sau khi được nhập vào hệ thống sẽ được khớp ngay với các lệnh đối ứng (nếu có) ở các mức giá tốt nhất đã chờ sẵn trong hệ thống.

Giao dịch thỏa thuận: là phương thức giao dịch trong đó người mua và người bán tự thỏa thuận với nhau về các điều kiện giao dịch.

7. Khối lượng giao dịch

Giao dịch lô lẻ:Đơn vị Cổ phiếu, Trái phiếu, Chứng chỉ quỹ đầu tư giao dịch: từ 01 đến 09 đơn vị.Công ty chứng khoán mua trực tiếp từ khách hàng theo giá thoả thuận.Giao dịch lô chẵn:

Đơn vị Cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ đầu tư giao dịch: từ 10 đến 19.990 đơn vị.

Hình thức giao dịch này được thực hiện theo các phương thức: khớp lệnh định kỳ; khớp lênh liên tục

. Giao dịch thoả thuận:

Đơn vị Cổ phiếu, Chứng chỉ qũy đầu tư giao dịch: từ 20.000 đơn vị.

Giao dịch trái phiếu giao dịch

Hình thức giao dịch này được thực hiện thông qua hệ thống giao dịch tuân theo quy định về biên độ dao động giá.

8. Quy định về thanh toán

Loại giao dịch Thời gian thanh toán
Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF
Khớp lệnh Sau 16h15 ngày T + 2
Thỏa thuận Sau 16h15 ngày T + 2
Trái phiếu Sau 14h45 ngày T + 1

9. Quy định về cùng mua, bán một mã chứng khoán

Khách hàng được mua (hoặc bán) một loại chứng khoán nếu lệnh bán (hoặc lệnh mua) của chứng khoán cùng loại trước đó đã được thực hiện và lệnh giao dịch phải đáp ứng yêu cầu tỷ lệ ký quỹ theo quy định.

10. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài:

– Trong thời gian giao dịch khớp lệnh:

 • Khối lượng mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng của nhà đầu tư nước ngoài được trừ vào khối lượng được phép mua ngay sau khi lệnh mua được thực hiện; khối lượng bán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng của nhà đầu tư nước ngoài được cộng vào khối lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng được phép mua ngay sau khi kết thúc việc thanh toán giao dịch (T+3).
 • Lệnh mua hoặc một phần lệnh mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng của nhà đầu tư nước ngoài chưa được thực hiện sẽ tự động bị hủy nếu khối lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng được phép mua đã hết hoặc không được thực hiện ngay khi nhập vào hệ thống giao dịch.

– Trong thời gian giao dịch thỏa thuận:

 • Khối lượng chứng khoán được phép mua của nhà đầu tư nước ngoài sẽ không thay đổi nếu giao dịch thỏa thuận được thực hiện giữa hai nhà đầu tư nước ngoài với nhau.