Hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại sàn UPCOM

1. Loại chứng khoán được giao dịch:

Cổ phiếu, trái phiếu và các loại chứng khoán khác sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Thời gian Giao dịch

Thời gian Nội dung Loại lệnh sử dụng
9h -11h30 Phiên khớp lệnh liên tục – Lệnh giới hạn- Lệnh thỏa thuận
11h30-13h00 Tạm dừng giữa phiên
13h-15h00 Tiếp tục phiên liên tục
* Giao dịch lô lẻ:– Thực hiện theo phương thức KLLT: Từ 9h00 đến 14h30- Thực hiện theo phương thức thỏa thuận thời gian từ 9h00 đến 15h00

3. Phương thức giao dịch:

– Phương thức khớp lệnh liên tục là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống đăng ký giao dịch.

– Phương thức thoả thuận là phương thức giao dịch trong đó bên mua, bên bán tự thoả thuận với nhau về các điều kiện giao dịch và thông tin giao dịch được nhập vào hệ thống đăng ký giao dịch để xác nhận.

4. Đơn vị giao dịch:

Đối với lô chẵn: 100 cổ phiếu/trái phiếu

Đơn vị giao dịch lô lẻ có khối lượng từ 01 đến 99 cổ phiếu được thực hiện theo cả hai phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

– Không quy định đơn vị giao dịch đối với giao dịch thoả thuận.

– Giao dịch thỏa thuận và giao dịch lô lẻ không được phép thực hiện trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu mới niêm yết hoặc ngày giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch 25 ngày cho đến khi có giá tham chiếu được xác lập từ kết quả của phương thức khớp lệnh liên tục.

5. Đơn vị yết giá: 100 đồng/cổ phiếu, không quy định đối với trái phiếu, và giao dịch thỏa thuận

6. Biên độ dao động:

– Đối với cổ phiếu: ± 15%

– Đối với cổ phiếu ngày đầu tiên giao dịch, cổ phiếu bị tạm ngưng giao dịch trên 25 phiên giao dịch trong ngày giao dịch trở lại: ± 40%

– Đối với trái phiếu: không quy định

7. Giá tham chiếu

– Giá tham chiếu của cổ phiếu mới đăng ký giao dịch trog ngày giao dịch đầu tiên do tổ chức đăng ký giao dịch đề xuất và được SGDCKHN phê duyệt.

– Trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu mới đăng ký giao dịch hoặc ngày đầu tiên giao dịch trở lại của cổ phiếu không có giao dịch trên 25 phiên liên tiếp, các lệnh mua/bán chứng khoán theo phương thức giao dịch thỏa thuận không được thực hiện cho đến khi có giá tham chiếu được xác lập từ kết quả của phương thức khớp lệnh liên tục

8. Sửa, hủy lệnh trong phiên giao dịch

– Việc sửa và huỷ lệnh chỉ có hiệu lực đối với lệnh gốc chưa được thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh gốc chưa được thực hiện.

– Nhà đầu tư được phép sửa giá, hủy lệnh trong thời gian giao dịch. Thứ tự ưu tiên của lệnh sau khi sửa được tính kể từ khi lệnh sửa được nhập vào hệ thống đăng ký giao dịch.

– Giao dịch thoả thuận đã thực hiện trên hệ thống không được phép huỷ bỏ.

– Trong thời gian giao dịch, trường hợp đại diện giao dịch nhập sai giao dịch thỏa thuận của nhà đầu tư, đại diện giao dịch được phép sửa giao dịch thỏa thuận nhưng phải xuất trình lệnh gốc của nhà đầu tư; phải được bên đối tác chấp thuận việc sửa đó và được SGDCKHN chấp thuận việc sửa giao dịch thoả thuận. Việc sửa giao dịch thoả thuận của thành viên phải tuân thủ Quy trình sửa giao dịch thỏa thuận do SGDCKHN ban hành.