Trái phiếu chính phủ tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Phương thức giao dịch

 • Tất cả các giao dịch đều áp dụng phương thức thỏa thuận.
 • Phương thức giao dịch thoả thuận bao gồm giao dịch thoả thuận điện tử và giao dịch thoả thuận thông thường.

2.   Các loại lệnh giao dịch

2.1.      Giao dịch thông thường

 • Hình thức thỏa thuận điện tử: các lệnh chào mua, chào bán với cam kết chắc chắn được chào công khai trên hệ thống.
 • Hình thức thỏa thuận thông thường:

  Lệnh quảng cáo: lệnh mua, bán trái phiếu và khách hàng có thể thỏa thuận thêm về các điều kiện giao dịch của lệnh (giá, khối lượng). Lệnh quảng cáo có thể gửi đến một, một nhóm thành viên hoặc toàn thị trường.

  Lệnh báo cáo giao dịch: Lệnh báo cáo được sử dụng để nhập giao dịch vào hệ thống trong trường hợp giao dịch đã được các bên thỏa thuận xong về các điều kiện trong giao dịch.

2.2.      Giao dịch mua bán lại

Hình thức thỏa thuận điện tử:

Lệnh yêu cầu chào giá: có tính chất quảng cáo, được sử dụng khi khách hàng chưa xác định được đối tác trong giao dịch. Lệnh có thể được gửi đến một, một nhóm thành viên hoặc toàn thị trường.

Lệnh chào mua, chào bán với cam kết chắc chắn: được sử dụng để chào đối ứng với yêu cầu chào giá. Lệnh chào với cam kết chắc chắn chỉ được gửi đích danh cho thành viên gửi Lệnh yêu cầu chào giá.

3.   Giao dịch mua bán một loại trái phiếu trong cùng một phiên giao dịch:

Việc đồng thời vừa mua vừa bán một loại trái phiếu trong cùng một phiên giao dịch chỉ được thực hiện khi có phát sinh chuyển giao quyền sở hữu đối với trái phiếu giao dịch.

4. Thời gian giao dịch:

 • Phiên buổi sáng từ 9h00 đến 11h
 • Phiên buổi chiều từ 13h00 đến 14h15

5.   Đơn vị giao dịch: 01 (một) trái phiếu.

6.   Khối lượng giao dịch tối thiểu:

6.1.      Đối với giao dịch thông thường:

 • Theo hình thức giao dịch thỏa thuận điện tử: 100 trái phiếu
 • Theo hình thức thỏa thuận thông thường: 10.000 trái phiếu

6.2.      Giao dịch mua bán lại: 100 trái phiếu

7.   Đơn vị yết giá: 01 đồng

8.  Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng (một trăm nghìn đồng)/trái phiếu.

9.   Sửa, hủy lệnh trong phiên giao dịch:

 • Nhà đầu tư được phép sửa hoặc hủy lệnh thỏa thuận chưa thực hiện. Đại diện giao dịch sửa hoặc hủy lệnh thỏa thuận khách hàng theo qui trình sửa, hủy lệnh giao dịch thỏa thuận do Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội qui định.
 • Giao dịch thoả thuận đã thực hiện trên hệ thống không được phép huỷ bỏ.
 • Đối với giao dịch mua bán lại, việc sửa lệnh thỏa thuận đã thực hiện chỉ áp dụng đối với giao dịch lần một. Giao dịch lần hai trong giao dịch mua bán lại không được phép sửa, hủy.
 • Trong thời gian giao dịch, trường hợp đại diện giao dịch nhập sai giao dịch thỏa thuận của khách hàng, đại diện giao dịch được phép sửa giao dịch thỏa thuận nhưng phải xuất trình lệnh gốc của nhà đầu tư; phải được bên đối tác chấp thuận việc sửa đó và được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận việc sửa giao dịch thoả thuận. Việc sửa giao dịch thoả thuận của thành viên phải tuân thủ Quy trình sửa giao dịch thỏa thuận do Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.