Hướng dẫn đặt lệnh mua/bán/sửa/hủy lệnh

I. ĐẶT LỆNH MUA/BÁN

1. Chọn tab “Giao dịch cổ phiếu”
2. Chọn tab “Mua/bán”
3. Chọn loại lệnh “Mua” hay “Bán” trong phần Loại lệnh.
4. Nhập mã chứng khoán trong ô Mã chứng khoán
5.  Nhập vào số lượng chứng khoán trong ô Số lượng.
6. Nhập giá (đơn vị 1000VND) vào ô Giá.

Huong-dan-s-trade-[1]

7. Nhấn nút “Mua” để đặt Lệnh mua hoặc nhấn nút “Bán” để đặt “Lệnh bán”.
8. Hộp thoại xác nhận với thông tin lệnh đặt sẽ được hiện ra.

Huong-dan-s-trade-[2]

9. Nhấn nút “Xác nhận” để đưa lệnh vào hệ thống, Nhấn nút “Quay lại” để điều chỉnh lại
10. Để xem trạng thái lệnh, nhấn vào “Sổ lệnh”.
11. Các lệnh không khớp vào cuối ngày sẽ tự động bị hủy. Những lệnh này không còn hiệu lực vào ngày giao dịch tiếp theo.

II. HỦY/ SỬA LỆNH
1. Vào Giao dịch cổ phiếu
2. Vào Sổ lệnh

Huong-dan-s-trade-[3]

3. Chọn lệnh mà bạn muốn sửa/hủy
4. Nhấn nút Sửa/hủy nếu muốn sửa/hủy lệnh, màn hình sửa/hủy lệnh sẽ hiện ra như sau:
a. Màn hình xác nhận sửa lệnh

Huong-dan-s-trade-[4]

b. Màn hình xác nhận hủy lệnh

Huong-dan-s-trade-[05]

5. Nhấn nút “Xác nhận” để hoàn tất.
Chú ý: Quý nhà đầu tư chỉ được phép sửa/hủy lệnh khi lệnh đó chưa được thực hiện, hoặc lệnh mới thực hiện một phần.