Hướng dẫn truy vấn thông tin lưu chuyển tiền/chứng khoán

I. Kiểm tra lịch sử giao dịch tiền
1. Vào “Tài khoản”
2. Vào “Lưu Chuyển tiền mặt”
3. Chọn ngày bắt đầu
4. Chọn ngày kết thúc
5. Nhấn nút “Truy vấn” để bắt đầu tìm.
6. Nhấn nút Kế tiếp để xem trang sau hoặc nhấn nút Trước để quay lại trang trước đó.

Huong-dan-truy-van-luu-chuyen-tien-chung-khoan-[05]

 

II. Kiểm tra lịch sử lưu chuyển cổ phiếu
1. Vào Tài khoản
2. Vào Lưu Chuyển cổ phiếu
3. Chọn ngày bắt đầu
4. Chọn ngày kết thúc
5. Nhấn nút Truy vấn để bắt đầu tìm.
6. Nhấn nút Kế tiếp để xem trang sau hoặc nhấn nút Trước để quay lại trang trước đó

Huong-dan-truy-van-luu-chuyen-tien-chung-khoan-[02]