Hướng dẫn xem số dư tài khoản

I. Hướng dẫn xem thông tin tài khoản
1. Vào Tab Tài khoản
2. Vào Số dư tài khoản
Màn hình sẽ hiển thị các thông tin về số dư tiền và số dư chứng khoán:

Huong-dan-xem-so-du-s-trade-[01]

Ý nghĩa các cột:

Huong-dan-xem-so-du-s-trade-[02]