Rightexercise
# Ngày ĐKCC Mã CK Tiêu đề
1 11/12/2017 VIR VIR: Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
2 28/11/2017 VIC VIC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3 27/11/2017 HTP HTP: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2017;
4 27/11/2017 CMW CMW: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
5 27/11/2017 UPH UPH: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
6 27/11/2017 DRC DRC: Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền
7 27/11/2017 NHC NHC: Chia cổ tức còn lại năm 2016 và chia cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền
8 24/11/2017 BFC BFC: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt
9 24/11/2017 PYU PYU: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
10 24/11/2017 CT3 CT3: Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền