Lịch sự kiện
# Ngày ĐKCC Mã CK Tiêu đề
1 15/08/2019 BDB BDB: Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2019
2 15/08/2019 AAA AAA: Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt
3 09/08/2019 NWT NWT: Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền
4 06/08/2019 GID GID: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
5 05/08/2019 NTC NTC: Chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền
6 05/08/2019 TAC TAC: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.
7 05/08/2019 BMJ BMJ: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
8 05/08/2019 ACC ACC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
9 02/08/2019 VC7 VC7: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền và Chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu
10 01/08/2019 VSM VSM: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền