Rightexercise
# Ngày ĐKCC Mã CK Tiêu đề
1 08/10/2018 VCB VCB: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền
2 05/10/2018 AAV AAV: Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu
3 01/10/2018 HMH HMH: Thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền
4 28/09/2018 HTV HTV: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017.
5 14/09/2018 HAM HAM: Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền
6 10/09/2018 SBM SBM: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018
7 10/09/2018 BTT BTT: Trả cổ tức đợt 2 – năm 2017 và đợt 1 – năm 2018 bằng tiền
8 05/09/2018 DLT DLT: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền
9 05/09/2018 SMT SMT: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017
10 04/09/2018 C12 C12: Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường