Rightexercise
# Ngày ĐKCC Mã CK Tiêu đề
1 16/10/2017 DAG DAG: Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền; phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
2 11/10/2017 LGL LGL: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
3 10/10/2017 VDP VDP: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền
4 10/10/2017 SAC SAC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
5 10/10/2017 TL4 TL4: Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
6 10/10/2017 NT2 NT2: Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền
7 09/10/2017 VID VID: Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm tài chính 2017
8 06/10/2017 HHA HHA: Tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2017 bằng tiền
9 05/10/2017 CKD CKD: Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
10 05/10/2017 PXS PXS: Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền