SDK: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

29/01/2015 17:59

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
Thời gian thực hiện: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 25/03/2015 đến ngày 31/03/2015.
Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim, địa chỉ: Đường số 2, Khu Công nghiệp Biên Hòa I, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
Nội dung họp:
+ Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
+ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014;
+ Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2014;
+ Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán;
+ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015;
+ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014;
+ Các vấn đề khác.
Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán SDK lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).
Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 03/03/2015
Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.