L18: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền

30/01/2015 17:59

– Lý do và mục đích:
– Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
– Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền
Thông tin chi tiết
1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
– Tỷ lệ thực hiện:  01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
– Thời gian thực hiện dự kiến: Ngày 27/03/2015
– Địa điểm thực hiện dự kiến: Trung tâm hội nghị quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội
– Nội dung Đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
2. Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền
– Tỷ lệ thực hiện: 12,5% (01 cổ phiếu được nhận 1.250 đồng)
– Ngày thực hiện: 20/04/2015
–  Địa điểm thực hiện:
Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (nơi mở tài khoản lưu ký).
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Phòng Tài chính  Kế toán- Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18, số 471 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội vào các ngày làm việc kể từ ngày 20/04/2015 và phải xuất trình chứng minh nhân dân khi đến nhận cổ tức.
Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với Thành viên lưu ký/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán L18 lưu ký thực hiện quyền cho VSD (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).
Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 02/03/2015
Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.