BDB: Trả cổ tức năm 2014, Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

29/01/2015 18:07

Lý do và mục đích:       
– Trả cổ tức năm 2014     
– Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
1. Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014
Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
Thời gian thực hiện : 07/04/2015
Địa điểm thực hiện :
+ Đối  với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Sách và Thiết bị Bình Định, địa chỉ : 219 Nguyễn Lữ, Tp. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 07/04/2015 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
2. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
Thời gian thực hiện : 25/03/2015
Địa điểm thực hiện : Hội trường CTCP Sách và Thiết bị Bình Định, số 219 Nguyễn Lữ, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
Nội dung Đại hội : Tổng kết hoạt động năm 2014, triển khai kế hoạch và định hướng phát triển Công ty năm 2015 và thảo luận, thông qua một số vấn đề khác theo đề xuất của Hội đồng quản trị và các nhóm cổ đông được bổ sung trước ngày Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp.
Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán BDB lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).
Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 04/03/2015
Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.