VE1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015

23/01/2015 18:08

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015        
Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
Thời gian thực hiện: 30/03/2015
Địa điểm thực hiện: tại Trụ sở Công ty số 489 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng
Nội dung họp:
+ Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014 và phương hướng năm 2015;
+ Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty và lợi nhuận, các quỹ, cổ tức năm 2014;
+ Báo cáo công tác giám sát, kiểm tra của Ban Kiểm soát Công ty năm 2014;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014;
+ Thông qua các nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với Thành viên lưu ký/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán VE1 lưu ký thực hiện quyền cho VSD (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).
Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h00 ngày 02/03/2015
Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.