GMC: Trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt, Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014

11/02/2015 17:58

Lý do và mục đích:  
Trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt.
Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014       
1/ Trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt.
Tỷ lệ thực hiện:   15%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
Thời gian thanh toán:    15/04/2015
Địa điểm thực hiện:    
a/ Đối với chứng khoán  đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
b/ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục và xuất trình CMND để nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần tại Phòng Kế toán, Công ty Cổ phần SX – TM May Sài Gòn (số 252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, TPHCM) từ ngày 15/04/2015 và xuất trình CMND.
2/ Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014
Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu : 01 quyền biểu quyết.
Thời gian tổ chức Đại hội: 18/04/2015
Địa điểm Đại hội: Hội trường T78, 145 Đường Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, TPHCM.
Nội dung Đại hội:
+ Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất.
+ Báo cáo chi trả cổ tức 2014, quỹ thưởng HĐQT và phân bổ lợi nhuận 2014.
+ Chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện SXKD và chi trả cổ tức 2015.
+ Thù lao HĐQT, BKS và quỹ  thưởng HĐQT trong thực hiện chỉ tiêu SXKD 2015.
+ Kế hoạch huy động vốn phục vụ SXKD và đầu tư mở rộng sản xuất 2015.
+ Phương án chọn công ty kiểm toán 2015.
+ Sửa đổi điều lệ theo luật Doanh nghiệp 2014.
+ Những vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ thường niên.
Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán GMC lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).
Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 20/03/2015
Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.