KHL: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

09/02/2015 17:58

– Lý do và mục đích: Tổ  chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
– Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu  được nhận 01 quyền biểu quyết)
– Thời gian thực hiện: 14/04/2015
– Địa điểm thực hiện: Thôn An Biên 1, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh
– Nội dung đại hội: 
     + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2014 và kế hoạch phương hướng hoạt động năm 2015;
     + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;
     + Thông qua báo cáo Ban điều hành kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế  hoạch kinh doanh năm 2015;
     + Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014;
      + Thông qua sửa đổi, bổ  sung khoản 9 Điều 21 nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng long về việc lấy ý kiến bằng văn bản;
     + Thông qua việc  ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
     + Thông qua việc trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm tài chính 2014;
     + Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với Thành viên lưu ký/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán KHL lưu ký thực hiện quyền cho VSD (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).
Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 17/03/2015
Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu. 
Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.