BVH: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

06/02/2015 17:58

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
Thời gian thực hiện: Dự kiến 01 buổi trong thời gian từ ngày 12/04/2015 đến 18/04/2015
Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Nội dung Đại hội:
–     Nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015:
+ Xem xét chấp thuận việc Hội  đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt.
–     Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:
+ Báo cáo hoạt đông của Hội  đồng quản trị năm 2014; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015;
+ Báo cáo chi trả thù lao năm 2014 và dự kiến mức thù lao năm 2015 cho Hội  đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2014; Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thế và chi trả cổ tức năm 2015;
+ Các nội dung khác (nếu có).
Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán BVH lưu ký thực hiện quyền cho VSD (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).
Thời hạn xác nhận: chậm nhất vào 15h ngày 16/03/2015.
Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.