VDS: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

11/02/2015 17:58

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Tỷ lệ thực hiện:01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: 08/04/2015
Địa điểm tổ chức: Sẽ được thông báo sau
Nội dung tổ chức đại hội:
– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
– Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014;
– Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;
– Thông qua các tờ trình và các nội dung khác (nếu có).
Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán VDS lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).
Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 11/03/2015
Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã  được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.