GIL: Thanh toán cổ tức còn lại của năm 2013, tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền và Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

10/02/2015 17:58

1.     Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức còn lại của năm 2013, tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền và Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.
2.     Nội dung cụ thể:
a)     Trả cổ tức bằng tiền mặt:
I.      Thanh toán cổ tức còn lại năm 2013 bằng tiền
–     Tỷ lệ thanh toán: 20% (01 cổ phiếu – nhận 2.000 đồng)
–     Thời gian thanh toán:  20/03/2015.
II.     Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền
–     Tỷ lệ thanh toán: 30% (01 cổ phiếu – nhận 3.000 đồng)
–     Thời gian thanh toán:  20/03/2015
–     Địa điểm thực hiện:
+     Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản.
+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu nhận cổ tức tại Phòng kế toán Công ty Cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh, 334A Phan Văn trị, P11, Quận Bình Thạnh, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 20/03/2015 và xuất trình Chứng minh nhân dân, sổ chứng nhận. Trường hợp ủy quyền phải kèm theo Giấy ủy quyền hợp pháp.
b)     Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015:
–     Tỷ lệ thực hiện:  1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
–     Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 4 năm 2015
–     Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành thông báo sau.
–     Nội dung họp:
+     Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2014.
+     Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.
+     Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015
+     Các tờ trình của Hội đồng quản trị.
Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán GIL lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).
Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 10/03/2015
Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã  được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.