DXG: Trả cổ tức bằng cổ phiếu

06/02/2015 17:58

Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng cổ  phiếu
Tỷ lệ thực hiện: 100:7 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 07 cổ phiếu mới). Cổ đông mua cổ phiếu theo phương thức phát hành riêng lẻ năm 2014 không được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ  phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 310 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là (310:100)*7= 21,7 cổ phiếu. Theo phương án trên, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 21 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,7 sẽ bị hủy bỏ.
Địa điểm thực hiện:
Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở CTCP dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh và xuất trình chứng minh nhân dân.
Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán DXG lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).
Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 10/03/2015
Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.