HLC: Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

11/02/2015 17:58

– Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
– Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
– Ngày thực hiện: 24/04/2015
– Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Công ty cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin. Địa chỉ: Số 1 phố Tân Lập, phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
– Nội dung họp:
+ Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, mức thanh toán cổ tức năm 2014, dự kiến mức thanh toán cổ tức năm 2015;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh năm 2014 ở Công ty;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty năm 2014;
+ Báo cáo chi trả tiền thù lao năm 2014 và thông qua mức tiền thù lao năm 2015;
+ Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
+ Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát;
+ Đề nghị Đại hội chấp thuận thành viên HĐQT thay thế;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quền quyết định của Đại hội đồng cổ  đông.
Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với Thành viên lưu ký/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán HLC lưu ký thực hiện quyền cho VSD (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).
Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 10/03/2015
Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.