ABI: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền

06/02/2015 17:58

Lý do và mục đích:
1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
2. Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền
Nội dung cụ thể:
1.     Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:
–     Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
–     Thời gian thực hiện: Dự kiến trung tuần tháng 04/2015
–     Địa điểm thực hiện: Tầng 6, tòa nhà 29T, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội
–     Nội dung Đại hội:
+ Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014; Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh 2015;
+ Báo cáo quyết toán tài chính năm 2014;
+ Báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận 2013, phương án phân phối lợi nhuận 2014, chia cổ tức trích lập các quỹ;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, quyết toán ngân sách 2014, kế hoạch ngân sách 2015 của Ban kiểm soát Hội đồng quản trị;
+ Bầu bổ sung ủy viên Hội  đồng quản trị Công ty;
+ Các vấn đề khác.
2.     Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền:
– Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
– Thời gian thực hiện: 01/04/2015
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc, bắt đầu từ ngày 01/04/2015 tại phòng Kế toán tài chính Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (địa chỉ tầng 6 nhà 29T1, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội) và xuất trình chứng minh nhân dân.
Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán ABI lưu ký thực hiện quyền cho VSD (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).
Thời hạn xác nhận: chậm nhất vào 15h ngày 09/03/2015.
Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.