HCM: Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014

10/02/2015 17:58

Lý do và mục đích:  Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014
Nội dung cụ thể:
·     Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết)
·     Thời gian thực hiện: Ngày 16/04/2015 (Thứ năm)
·     Địa điểm thực hiện : Dự kiến khách sạn New World SaiGon
·     Nội dung họp:
+ Báo cáo hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị.
+ Báo cáo tình hình hoạt động Công ty năm 2014 của Ban Tổng Giám đốc.
+ Kế hoạch kinh doanh năm 2015.
+ Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2014 của Ban kiểm soát.
+ Các tờ trình của Hội đồng Quản trị:
–     Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.
–     Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2014.
–     Kế hoạch cổ tức năm 2015.
–     Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.
–     Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2015.
–     Sửa đổi điều lệ Công ty.
+ Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)
Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán HCM lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).
Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 09/03/2015
Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.