LBM: Thanh toán cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt, Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

11/02/2015 17:59

Lý do và mục đích:  
Thanh toán cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt
Đại hội cổ đông thường niên năm 2015       
1.     Thanh toán cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt
–     Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
–     Thời gian thực hiện : 26/03/2015
–     Địa điểm thực hiện :
+ Đối  với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký  : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng, địa chỉ : 17B Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, TP. Đà Lạt, từ ngày 26/03/2015 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
2.     Đại hội cổ đông thường niên năm 2015     
–     Tỷ lệ phân bổ : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
–     Thời gian thực hiện : Dự kiến ngày 04/04/2015
–     Địa điểm thực hiện : Resort Hoàng Anh Đất Xanh Đà Lạt, Số 03 đường Nguyễn Du – Đà Lạt
–     Nội dung Đại hội :
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
+ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
+ Lựa chọn Công ty kiểm toán;
+ Các nội dung khác theo Quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng.
Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán LBM lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).
Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 06/03/2015
Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã  được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.