HDA: Thực hiện quyền mua cổ phiếu

11/02/2015 17:59

– Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu
– Nội dung cụ thể:
+ Số lượng chứng khoán phát hành: 2.970.000 cổ phiếu
+ Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
+ Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)
+ Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 do vậy không có cổ phiếu lẻ. Số cổ phiếu do các cổ đông không thực hiện quyền mua se do Hội đồng quản trị quyết định chào bán cho đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
+ Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
* Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 09/03/2015 đến ngày 25/03/2015.
* Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.
+ Quy định về chứng khoán đặt mua:
* Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 09/03/2015 đến ngày 02/04/2015.
* Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
+ Địa điểm thực hiện:
* Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
* Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á và xuất trình chứng minh nhân dân.
+ Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:
* Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á
* Số tài khoản: 102010001361663
* Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội.
Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với Thành viên lưu ký/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán HDA lưu ký thực hiện quyền cho VSD (trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).
Thời hạn gửi văn bản xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 05/03/2015.
Trường hợp Thành viên gửi Thông báo xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN MUA HDA
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á
Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2015
–    Thời hạn Thành viên gửi Thông báo xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền mua cổ phiếu: 15h ngày 05/03/2015
–     Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 09/03/2015 đến ngày 25/03/2015
–     Thời hạn Thành viên nộp Danh sách tổng hợp chuyển nhượng quyền: 27/03/2015
–     Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 09/03/2015 đến ngày 02/04/2015
–     Thời hạn Thành viên nộp Hồ sơ đặt mua cổ phiếu, chuyển tiền đặt mua cổ phiếu và thực hiện giao dịch trên hệ thống của VSD: 06/04/2015
–     Tài khoản chuyển tiền đặt mua:
§     Số hiệu tài khoản: 122.10.00.0173177
§     Tên tài khoản: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
§     Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Thành