VT8: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

11/02/2015 17:59

–     Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
–     Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
–     Thời gian thực hiện: Dự  kiến đầu tháng 4/2015 (thời gian thực hiện cụ  thể, Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông)
–     Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô Số 8 – Số 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
–     Nội dunghọp:Theo điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật
Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với Thành viên lưu ký/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách  người sở hữu chứng khoán VT8 lưu ký thực hiện quyền cho VSD (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).                               Thời hạn xác nhận: chậm nhất vào 15h ngày 05/03/2015.
Trường hợp Thành viên gửi Thông báo xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.