QNC: Đại hội đồng cổ đông năm 2015, Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền và tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền

06/02/2015 17:59

– Lý do và mục đích: 
+ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015
+ Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền và tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền.
Nội dung cụ thể:
1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015:
– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết 
– Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/04/2015
– Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hội trường tầng 2 – Trụ sở Văn phòng Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, Địa chỉ: Khu công nghiệp Cái Lân, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
– Nội dung Đại hội:
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị  và Ban kiểm soát Công ty năm 2014, báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020.
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và  kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
+ Báo cáo tài chính năm 2014, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014, chi thù lao cho Hội  đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014.
+ Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán 2015.
+ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị  và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội  đồng cổ đông.
2. Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền và Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền:
– Tỷ lệ thực hiện: 7,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 750 đồng)
Trong đó:
+ Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền: 2,5%/cổ phiếu
+ Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền: 5%/cổ phiếu
– Thời gian thực hiện: Ngày 10/04/2015
–  Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Phòng Kế toán Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (Địa chỉ: Khu công nghiệp Cái Lân, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 10/04/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.
Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với Thành viên lưu ký/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán QNC lưu ký thực hiện quyền cho VSD (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).
Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 04/03/2015
Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.