QST: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền

06/02/2015 17:59

– Lý do và mục đích: 
– Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
-Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền.
Nội dung cụ thể:
1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:
– Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
– Thời gian thực hiện: Dự kiến đầu tháng 04/2015 (thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông sau). 
– Địa điểm thực hiện:
Hội trường Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Văn Lang. Địa chỉ: đường Văn Lang, phường Hòn Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
– Nội dung họp: 
+ Thông qua báo cáo tổng kết năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của Ban Giám đốc Công ty;
+ Thông qua báo cáo quản trị của Hội đồng quản trị Công ty;
+ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty.
2. Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền:
– Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
– Thời gian thực hiện: 13/03/2015
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở văn phòng Công ty cổ phần Sách và Thiết  bị trường học Quảng Ninh, địa chỉ: số 10 phố Long Tiên, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 13/03/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.
Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với Thành viên lưu ký/ qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán QST lưu ký thực hiện quyền cho VSD (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).
Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 03/03/2015
Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu. 
Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.