HMC: Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2015

10/02/2015 17:59

Lý do và mục đích:  Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2015.
Tỷ lệ thực hiện:  Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
Thời gian thực hiện:   Dự kiến 8h00 ngày 29/03/2015
Địa điểm thực hiện:  Thông báo sau. 
Nội dung họp:
–     Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2015.
–     Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
–     Thông qua báo cáo tài chính năm 2014, phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014.
–     Tổ chức bầu lại một số thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.
–     Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2015.
–     Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.
Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán HMC lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).
Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 03/03/2015
Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ  coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.