DRC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

04/02/2015 17:59

– Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
Thời gian thực hiện: 8h00 ngày 08/04/2015
Địa điểm thực hiện: Hội đồng Quản trị Công ty sẽ thông báo sau
Nội dung họp:
+ Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội cổ đông về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc;
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
+ Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán;
+ Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014;
+ Báo cáo mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2014;
+ Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
+ Sửa đổi Điều lệ Công ty.
Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với Thành viên lưu ký/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán DRC lưu ký thực hiện quyền cho VSD (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).
Thời gian xác nhận: chậm nhất vào 15h00 ngày 03/03/2015.
Trường hợp Thành viên gửi Thông báo xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.