GER: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

06/02/2015 17:59

Lý do và mục  đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
Thời gian thực hiện: Sẽ ghi cụ thể trong giấy mời triệu tập Đại hội  
Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru.
Nội dung họp:
+  Báo cáo kết quả SXKD năm 2014, định hướng phát triển công ty 2015 và giai đoạn 2015 – 2020;
+  Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của HĐQT năm 2014;
+  Báo cáo hoạt động của BKS và thẩm tra tài chính năm 2014;
+  Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán GER lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).
Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 03/03/2015
Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.