NHC: Chia cổ tức còn lại năm 2014, Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

05/02/2015 17:59

– Lý do và mục đích:
+ Chia cổ tức còn lại năm 2014
+ Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
     1. Chia cổ tức còn lại năm 2014
– Tỷ lệ thực hiện : 13%/ mệnh giá (1.300 đ/ cổ phiếu)
– Thời gian thanh toán : 10/03/2015
– Địa điểm thực hiện :
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: cổ đông nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: cổ đông nhận cổ tức tại Công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp từ ngày 10/03/2015
     2. Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
– Tỷ lệ thực hiện : 1 : 1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
– Thời gian thực hiện : dự kiến lúc 7h30 ngày 14/03/2015
– Địa điểm thực hiện : Hội trường Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, Đường ĐT 743, P. Bình Thắng, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
– Nội dung:
        + Thông qua báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014
        + Báo cáo phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015
        + Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2014
        + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014
        + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
        + Thông qua tỷ lệ % chia cổ tức năm 2015 và trích lập các quỹ
        + Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
        + Thông qua chỉnh sửa điều lệ về thay đổi vốn kinh doanh
        + Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS công ty
        + Các vấn đề khác.
Tài liệu liên quan đến đại hội được đăng tải tại webside của Công ty: www.gachngoinhihiep.com trước 15 ngày diễn ra đại hội.
Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán NHC lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).
Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 03/03/2015
Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.