POT: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền

06/02/2015 18:07

– Lý do và mục đích:
(1) Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (nhiệm kỳ 2015 – 2019)
(2) Tạm ứng cổ  tức năm 2014 bằng tiền
–     Nội dung cụ thể:
1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (nhiệm kỳ 2015 – 2019)
– Tỉ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
–     Thời gian tổ chức đại hội: 13h30 ngày 24/04/2015 (thứ Sáu)
–     Địa điểm thực hiện: Hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 35 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội
–     Nội dung họp (dự kiến):
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014;
+ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 (đã kiểm toán);
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019;
+ Thông qua phương án phát hành cổ  phiếu tăng vốn điều lệ;
+ Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015 và dự kiến kế hoạch giai đoạn 2015 – 2019;
+ Các nội dung khác (nếu có).
2. Trả tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền
– Tỉ lệ thực hiện: 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
– Thời gian thanh toán: 23/04/2015
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thiết bị bưu điện – 61 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 23/04/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.
Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với Thành viên lưu ký/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán POT lưu ký thực hiện quyền cho VSD (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).
Thời gian xác nhận: chậm nhất vào 15h00 ngày 24/03/2015.
Trường hợp Thành viên gửi Thông báo xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.