GTH: Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền

05/02/2015 18:07

– Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền
     – Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
     – Thời gian thực hiện:30/03/2015
     –  Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế (Lô 77, Phạm Văn Đồng, Vĩ Dạ, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế, điện thoại 054.3812850) từ ngày 30/03/2015 (từ 8 giờ đến 16 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần). Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân.
Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với Thành viên lưu ký/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán GTH lưu ký thực hiện quyền cho VSD (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).
Thời hạn hạn xác nhận: chậm nhất vào 15h ngày 18/03/2015.
Trường hợp Thành viên gửi Thông báo xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.